2014 Nisan

Gençlerin nesnel yaşam koşullarını belirleyen ve açıkça gösteren işe bağlı olarak oluşan toplumsal konum ve bu konumun bir sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik koşullardır. Ekononim koşullar; gelirler, harcamalara ve sahip olunan mal varlığı yönünden çok boyutlu olarak oluşur. Ekonomik koşullar ve buna ilişkin göstergeler, yurt sonrası yaşamın niteliğini sergiler. Yetişen ve belirgin bir yaşama sahip […]
0
Yurtta yetişenlerin nesnel yaşam koşullarına ilişkin bakışlarını belirlemek için; şu an temel gereksinmeleri karşılama durumu ve yaşanılan sorunlar üzerinde durulmuştur. Örnekleme girenlerin temel gereksinmelerini karşılama konusundaki görüşleri alınmıştır . Elde edilen veriler nesnel yaşam koşullarına ilişkin bakışları sergileyici niteliktedir. Yurtta yetişerek toplum içinde belirgin bir sosyal konuma ulaşan kişilerin tümünün (%.97.5) sahip oldukları yaşam koşullarına […]
0
Risk gruplarının refah sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi açısından yaşam niteliği, sosyal refah amaçlarının geliştirilmesinde ve risk gruplarındaki kişilerin refahının değerlendirilmesinde işlevsel olmaktadır. Risk gruplarının yaşam koşullarının geliştirilmesine dönük yaklaşımların kuramsal modelinin yaşam niteliği kavramı açısından geliştirilmesi gerekir. Konunun bütüncü bir anlayışla, sorun alanı açısından ve disiplinlerarası yaklaşımla kavranılmasını sağlar. Bireysel refah ile uğraşan […]
0
1 — Takdim ve Tarihçe İkinci Dünya Harbi, tesirlerini hâlâ hissettiğimiz bir çok musibetler yanında, insanlığa bir çok kıymetli hediyeler bıraktı. Bir ölüm kalım mü­cadelesinin heyecanı ile kamçılanan insan zekâsı ve yaratıcılığı bugün fennin hayret ve heyecanla takip ettiğimiz ilerleyişinin tohumlarını ek­miştir. Bu ilerleyişin en dramatik olanlarından biri, başlatıldığı İngilte­re’de “Operational Research” sonradan hemen yayılmış […]
0
Çatışmanın diğer bir etkisi de örgütsel gelişime ve deği­şime yol açmasında görülebilir. Litterer çatışmanın örgüt içerisin­deki tüm sistemi etkileyen ve değişimi gerektiren sorunlara dik­kati çektiğini de vurgulamaktadır. Çatışmanın bir başka yararı da öğrenmeyi özendirmede ve eleştiriyi daha hoş görülü olarak kabul etmede görülür. Grubun iç uyumunu da olumlu yönde etkiler. Karar verenlerin, karar ve­rirken kendileıininki […]
0
Yönetim Psikolojisi Sim’ pozyumları olsun ya da buna benzer toplantılar olsun hep kara keçi olmak bana düşer. Bunu düzenleyen arkadaşlarım genellikle diyorlar ki karşıt görüşler iyidir, bilimin gelişmesi açısından fay­dalıdır. Herhalde onun için beni ısrarla böyle toplantılara sağol- sunlar, alıyorlar. Hemen şunu söyleyeyim, yorumumu yapmadan önce: Tabii Yönetim Psikolojisi adı üstünde. Ben bu dala olduk­ça […]
0
Denekler 14. puandan 54. puana kadar 40 puanlık bir ge­nişliğe dağılmışlardır. Puan ortalamasının düşüklüğüne koşut ola­rak puanların yayılma genişliği de oldukça büyüktür. Beş bakanlıktaki deneklerin yönetimde insan ilişkilerine ilişkin tutumları için araştırma aracına göre aldıkları puanların aritmetik ortalaması, sırasıyla İçişleri Bakanlığında 42.75, Millî Eğitim Bakanlığında 40.83, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığın­da 39.48, Sağlık ve Sosyal […]
0
Deneklerin ancak % 17’si ilişkileri bozuk olan bir işgö- reııi eğitmek için, ilişkileri iyi olan birinin yanında çalıştırmak ge­rektiğini ret etmektedir. Deneklerin çoğunluğu, iyi ilişkileri olan bir işgörenin kötü ilişkileri olan bir işgöreni eğitebileceğini ka­bul etmektedir. Böyle bir eğilim insan ilişkileri yönünden olanak­sızdır. Aynı kademede iki işgörenin birbirine örnek olması söz ko­nusu ise kötü ilişkileri […]
0
Kontrol Noktalarının Gerekliliği Bir işletme ya da şubede tüm kişilerin işleriyle ilgili amaç ve standartların sayısı çok büyüktür. B.E. Goetz’in işaret ettiği gibi : Kalite kontrolunda inanılmayacak kadar çok sayıda standart söz konusu olur. Yalnız boyutları ele aldığımızı farzedelim. Bir ekskava­tör ya da hesap makinasının yaklaşık olarak bin parçası vardır. Bü­tün parçalardaki her deliğin derinliği, […]
0
Haşere, böcek, kemirgen ve zehirliler gibi canlılar insanların çok fazla bulunduğu alanlarda görülebilirler. Özellikle kalabalık şehirler haşereler için uygun ortamlardır. İnsan gıdaları ile beslenen birçok haşereye insanların ortak yaşam alanlarında sıklıkla rastlanır. İstanbul böcek ilaçlama firmaları bu tür haşere ve böceklerin sizlere verebilecekleri zararların önlenmesi adına varlardır. Bu tür firmalar ile irtibat kurduğunuzda sorunlarınızın bir […]
0