AÖF

sosyal gruplar
Sosyal Gruplar a) Sınıfsal nitelik: Bir toplu­mun yapısal niteliğinin ve toplumdaki sosyal ilişkilerin iyice kav­ranabilmesi için, toplum dediğimiz bütünü oluşturan birey grup­larının daha yakından incelenerek tanınması gerekir. Zira Sosyal Ahlâk açısından toplum insanının mutluluğunu sağlıyacak bir sosyal düzenin kurulabilmesi, bireylerin kümelendikleri bu gruplar arasındaki sosyal ilişkilerin uyumlu (bağdaşık) bir denge içinde sürdürülmesine bağlıdır. Bireysel mutluluğun, […]
0
sosyal torebilim
Sosyal ilişkiler (sosyal dinamik) Halk grupları; arala­rındaki ilişkilerde yerine göre birbirlerini ve nihayet bütünü (top­lumu) az veya çok, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak etkiler. Bu olgu grup dediğimiz topluluğun sosyal yaşantısındaki doğal, yapısal niteliği gereğidir. Zira grup denen topluluk statik (hare­ketsiz) değil, daha ziyade sürekli hareket (dinamizm) halindeki sosyal bir bütündür. Bu nedenle Toplumbilimde, halk […]
0
yenilenebilir enerji
Yenilenebilir Nitelikteki Enerji Kaynakları İnsanlık tarihinde uzun bir zaman boyunca, odun yakmaktan elde edilen enerji, insanlar için başlıca enerji kaynağı olarak kaldı. Sanayi devrimiyle birlikte, odundan daha yoğun bir enerji kaynağı olan kömür, temel enerji kay­nağımız durumuna yükseldi. Petrol kullanımı ise son yüz yıl içinde hızla arttı. Petrol, elli yılı aşkın bir süredir, sanayi ekonomisinin […]
0
biyomass hayvan bitki atiklarindan enerji
Hayvan ve Bitki Atıklarından Enerji: Biyomas «Artık dağdan çalı çırpı toplamak yok,» diyordu orta yaşlı köylü kadın. «Dağda pek odun da kalmadı ya zaten. Son zamanlarda parayla alıyordum. Ama bunun ayrıca masrafı yok. Dumanı, kokusu da yok. Temiz mi temiz. Es­kiden tezek yakarken hep gözüme duman kaçardı. Kurtuldum artık,» diyor­du. Konuşmanın geçtiği yerin Anadolu olduğunu […]
0
goc arastirmasi
2. YÖNTEMİN UNSURLARI Bu araştırmada açık görüşmelerden ve belli bir örnekleme planına göre uygulanan soru dizilerinden elde edilen bilgiler kullanılmıştır. a. Araştırmanın Kapsamı ve Örneğin Seçildiği Kitle Araştırmanın kapsamı, Güney ve Güneydoğu Marmara Bölgesindeki altı il merkezine ve bunların ilçe ve köylerine kesin dönüş yapan işçilerle sınırlandırılmıştır. Bölgeye kesin dönüş yapan işçilerle ilgili olarak hiçbir kamu […]
0
goc arastirma yontemleri
B. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 1. TEMEL ve YAN DENENCELER Araştırmada doğruluk derecesini sınamaya yöneldiğimiz temel denenceyi şöyle açıklayabiliriz: Yurt dışından Marmara Bölgesine kesin dönüş yapan işçilerin, dönüş sonrasında bu yörede gerçekleştirdikleri ekonomik bütünleşme ve uyum süreçlerinin niteliği ve bu süreçlerin yörenin ekonomik-toplumsal yapısı üzerindeki yansımaları, “merkez çevre” modelinin öngörülerini doğrulamaktadır. Yukarıda belirttiğimiz bu temel denencenin bir […]
0
  Türkiye’den Batı Avrupa Ülkelerine yönelen dış göçün on yılı aşkın bir süredir durmuş olması, akımın dönüş ucundaki sorunları gündeme getirmekte ve şimdilerde bu sorunların tartışılmasına büyük bir canlılık kazandırmaktadır. Bu tartışmalarda, Türkiye’nin dış göç deviniminin daha önceki evrelerinde hazırlıksız yakalanmanın ortaya çıkardığı sorunların ve yapılan yanlışların, dönüş göçü aşamasına da yinelenmemesi ve önceki deneylerden […]
0
E. Santana’nın, Batı Avrupa’dan dönüş yapan Portekizli işçilerle ilgili araştırması da, dönüş sonrasında yerel güç yapısının hiç değişmediğini ve dönenlerin yerleşik güç sahiplerine bağımlı yeni elitler oluşturduğunu açıklamaktadır. Fakiolas’ın F. Almanya’dan dönen Yunanlı işçiler üzerindeki çalışması da koşut bulguları sergilemekte ve dönüş göçünün, geleneksel yerleşik güç yapısını daha da güçlendirici yönde işlev gördüğünü saptamaktadır. Aynı […]
0
SONUÇ YA DA BULGU VE DEĞERLENDİRME Sistem analizi yoluyla Avrupa Topluluğu (Birliği) dönüşümünün incelendiği bu çalışmada; konunun tarihsel geri plana ve mevcut entegrasyon tipi araştırılarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Ortaçağdan yirminci yüzyıla kadarki süre içerisinde Avrupa bütünleşmesine yönelik çok sayıda düşünsel tasarı ve uygulama girişimleri ile yaşanan deneyimler, belki o dönemlerde pek başarılı sonuçlar verememiş, ama […]
0
5.3. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEMESİ VE BEKLENTİLER Tam Üyeliğe Kabul Kriterleri ve Aday Ülkeler 12, 13 Aralık 1997’de Lüksemburg’ta gerçekleşen Avru­pa Birliği Zirvesi, AB’nin genişlemesini kararlaştırarak hangi aday devletlerin ne şekilde genişleme sürecine katılacaklarını da belirledi. Genişlemenin olabilmesi için, Avrupa Birliği’ni ve aday ülkeleri ilgilendiren iki önemli ödevin yapılması gere­kiyor. Bunlardan biri, Amsterdam Andlaşması’nın kurumsal hükümleri […]
0