ders notu

İnsan ve Hayvanda Obje Problemi Max Scheler’den beri hayvana objelerin verilip verilmediği, yani hayvanın kendisini çevreleyen şeylerle bağ kurup kurmadığı tartışılmaktadır. Bu problemi çözmeyi amaç edinen birbirine karşıt iki teori çarpışmaktadır: 1. Gelişme psikolojisinin teorisi; 2. Geist metafiziğinin teorisi. İnsanla hayvan arasında bir derece farkı gören ve Darwinist teoriye dayanan/ gelişme psikolojisi için burada çözülmesi […]
0
acik tavir takinma
Tavır Takınan Bir Varlık Olarak İnsan 1. Açık Tavır Takınma İnsan tavır takınan bir varlıktır; tavır takınmak demek, bir şeyden yana veya bir şeye karşı olmak demektir. Bu şey, bizim çevremizde olup biten bir şey olabilir; karşılaştığımız, içinde bulunduğumuz bir durumda karşımıza çıkan bir şey, büyük yahut küçük çapta bir şey olabilir. Karşılaştığımız veya içinde […]
0
sosyal gruplar
Sosyal Gruplar a) Sınıfsal nitelik: Bir toplu­mun yapısal niteliğinin ve toplumdaki sosyal ilişkilerin iyice kav­ranabilmesi için, toplum dediğimiz bütünü oluşturan birey grup­larının daha yakından incelenerek tanınması gerekir. Zira Sosyal Ahlâk açısından toplum insanının mutluluğunu sağlıyacak bir sosyal düzenin kurulabilmesi, bireylerin kümelendikleri bu gruplar arasındaki sosyal ilişkilerin uyumlu (bağdaşık) bir denge içinde sürdürülmesine bağlıdır. Bireysel mutluluğun, […]
0
sosyal torebilim
Sosyal ilişkiler (sosyal dinamik) Halk grupları; arala­rındaki ilişkilerde yerine göre birbirlerini ve nihayet bütünü (top­lumu) az veya çok, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak etkiler. Bu olgu grup dediğimiz topluluğun sosyal yaşantısındaki doğal, yapısal niteliği gereğidir. Zira grup denen topluluk statik (hare­ketsiz) değil, daha ziyade sürekli hareket (dinamizm) halindeki sosyal bir bütündür. Bu nedenle Toplumbilimde, halk […]
0
goc arastirma yontemleri
B. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 1. TEMEL ve YAN DENENCELER Araştırmada doğruluk derecesini sınamaya yöneldiğimiz temel denenceyi şöyle açıklayabiliriz: Yurt dışından Marmara Bölgesine kesin dönüş yapan işçilerin, dönüş sonrasında bu yörede gerçekleştirdikleri ekonomik bütünleşme ve uyum süreçlerinin niteliği ve bu süreçlerin yörenin ekonomik-toplumsal yapısı üzerindeki yansımaları, “merkez çevre” modelinin öngörülerini doğrulamaktadır. Yukarıda belirttiğimiz bu temel denencenin bir […]
0
  Türkiye’den Batı Avrupa Ülkelerine yönelen dış göçün on yılı aşkın bir süredir durmuş olması, akımın dönüş ucundaki sorunları gündeme getirmekte ve şimdilerde bu sorunların tartışılmasına büyük bir canlılık kazandırmaktadır. Bu tartışmalarda, Türkiye’nin dış göç deviniminin daha önceki evrelerinde hazırlıksız yakalanmanın ortaya çıkardığı sorunların ve yapılan yanlışların, dönüş göçü aşamasına da yinelenmemesi ve önceki deneylerden […]
0
Dönüş Göçünün Üretim Yöntem ve Teknikleri Üzerindeki Etkileri Dönüş göçünün “yenilik taşıyıcısı” olma özelliği, alanda yapılmış çok sayıda deneysel araştırma ile sınanma yoluna gidilmiştir. Örneğin, Semmingsen’in ABD’den dönen Norveçli göçmenler üzerinde yaptığı bir çalışma, bu kimselerin dışarıda öğrendikleri yenilikleri ülkelerine taşıdıklarını ve dönüş sonrasında, tarım ve balıkçılık alanlarında yeni yöntem ve teknik araç-gereçleri uygulayıp, kullandıklarını […]
0
  Türkiye’ye dönüş göçü araştırmaları bir elin parmakları kadar azdır. Dönenler üzerinde öncü çalışmalardan birini oluşturan O. Tuna araştırması, dönüş sonrasında işçilerde bağımsız iş kurma eğilimlerinin güçlü olduğunu saptamıştır. Bu çalışmaya göre, işçiler, yabancı ülkede yeni bilgi ve beceriler elde etmiş olsalar bile, dönüş sonrasında çokluk hizmetler sektöründe bağımsız küçük işletmeler açarak, mesleki faaliyetlerini bu […]
0
SONUÇ YA DA BULGU VE DEĞERLENDİRME Sistem analizi yoluyla Avrupa Topluluğu (Birliği) dönüşümünün incelendiği bu çalışmada; konunun tarihsel geri plana ve mevcut entegrasyon tipi araştırılarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Ortaçağdan yirminci yüzyıla kadarki süre içerisinde Avrupa bütünleşmesine yönelik çok sayıda düşünsel tasarı ve uygulama girişimleri ile yaşanan deneyimler, belki o dönemlerde pek başarılı sonuçlar verememiş, ama […]
0
  Maastricht görüşmelerinde, özellikle İngiltere’nin itiraz­ları nedeniyle fazla değişiklik yapılamayan sosyal politika alanında Amsterdam Andlaşması ile iyileştirmeler yapılmıştır. İşsizlikle mücadele ve istihdam, üzerinde ciddiyetle durulan bir politika alanı olarak dikkat çekmektedir. Amsterdam Andlaşması, istihdam konusunda üye devletleri yönlendirici ilkeler öngörmektedir. Söz konusu ilke­ler; a) girişimcilik, b) istihdam edilebilirlik, c) uyarlanabilirlik, d) fırsat eşitliği341 çerçevesinde Komisyon […]
0